Stor Hälsokontroll via Blodprov

Mediseras Stora Blodprov

Via blodprover kan bland annat indikationer på sjukdomar upptäckas samt värden presenteras som påvisar behov av ändrat levnadsmönster.

Det finns både mindre tester och större omfattande hälsokontroller. Ett exempel är företaget Mediseras ”Hälsokontroll Stor”. Ett prov som omfattar 35 olika analyser.

1390:-

Läs mer/ Beställ

Produkten/Tjänsten är från Medisera.se

Välj rätt hälsokontroll

Det finns ett brett utbud av hälsokontroller via blodprov och genom att utgå från ditt unika behov kan ett prov beställas som tydligast kan besvara dina frågor om måendet.

1. Stora och breda

Den hälsokontroll som presenteras ovan heter ”Stor” vilket innebär att en rad olika prover kommer att analyseras och 35 värden att presenteras i provsvaret. Det kan ses som ett ”allmänt” prov och är exempelvis vanligt för de som årligen gör dessa prov.

Fördelen är att så många olika värden analyseras och att man därmed kan upptäcka avvikande värden inom olika områden. Det kan delvis liknas med en kontroll av allmänhälsan.

2. Smala och riktade

Alternativet mot de stora och breda hälsokontrollerna är de som enbart analyserar enstaka värden. Det kan exempelvis vara järn, östrogentest eller eller analyser so är intriktade mot ett specifikt organ, exempelvis hjärta eller njure.

Generellt är dessa bättre att använda om du redan vet vilka analyser som önskas och ett värde ska följas över längre tid. Med förbättrad kost och livsförhållande kan en del värden förbättras över tid och genom att göra proverna kan detta påvisas.

Men dessa kan även användas för att bevaka specifika värden om det finns oro för att just detta kan bli avvikande över tid.

Hälsokontroll – Via allmänna vården eller privat

Hälsokontroller kan idag ske både inom den offentliga vården och via privata hälsokontroller. Det som främst skiljer är när dessa tjänster ska användas samt vem som avgör vilka prover som ska tas.

Allmänna sjukvården

Har du sjukdomssymtom, upplever allmänt försämrat mående eller misstänker sjukdom/diagnos bör du alltid vända dig till sjukvården. Kontakta närmaste vårdcentral för tidsbokning. Vid besök kommer läkaren att avgöra vilka prover och eventuell behandling som krävs.

Privat utan remiss

Inom de privata alternativen finns ett mycket stort utbud olika hälsokontroller. Det som primärt kännetecknar en hälsokontroll är att proverna tas när personen är frisk – i motsats mot allmänna vården där prover primärt tas vid sjukdom eller misstanke om detta.

Ett alternativ är att blodprov beställs via exempelvis Medisera eller Werlabs (Läs mer längst ner). Fördelen är att det är relativt billigt och att du själv väljer vilka prover som ska ske. Någon läkartid behövs därmed inte.

Andra alternativet är att en komplett hälsokontroll bokas hos en privat vårdcentral. Det kan innefatta allt från konditionstest och blodprov till att besvara frågor kring det egna måendet.

Oavsett så är målet att kontrollera måendet för att därmed se vad som behöver ändras i livssituationen för att eventuella dåliga värden ska kunna förbättras.

Medisera Stora Blodprov

När blodprov beställs privat bestämmer du som kund själv vilka prover som ska analyseras. Det som tydligast påverkar priset är därmed hur många analyser som ska ske av blodet. Det största paketet som erbjuds av Medisera är deras ”Hälsokontroll Stor”.

Provet passar dig som ”vill göra en omfattande hälsokontroll”. Många väljer att göra detta årligen för att upptäcka avvikande värden redan på ett tidigt stadie eller följa utvecklingen av de värden som man försöker påverka genom en sundare livsstil.

Bland annat kan provet visa värden som kan tyda på diabetes, ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar eller sköldskörtelrubbning.

Så går det till

  1. Välj blodprov. Det finns ett femtiotal prover eller paket av prover att välja på
  2. Välj plats. Medisera har samarbete med vårdcentraler över hela landet där proverna tas
  3. Gå på Drop-in. Alla prover tas under Drop-in tider
  4. Få svar. Svaret ges efter 4 – 6 dagar. Ett sms och mail skickas ut och inloggning kan då ske via hemsidan.

Vid för höga eller låga värden

När provresultatet presenteras finns generellt en kortare kommentar av anställd läkare på företaget som erbjuder dessa prover. Skulle värdet vara över referensvärdet kan det även ingår att läkaren kontaktar kunden och berättar hur personen bör agera.